logo-big

Przepisy Prawne

Przyszły kierowca, zanim przystąpi do egzaminu, musi spełnić wymogi określone w przepisach prawnych, to jest w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 roku, w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Prawo jazdy lub pozwolenie może uzyskać osoba, która:

– posiada wymagane umiejętności do kierowania pojazdami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem

– odbyła szkolenie wymagane dla danej kategorii prawa jazdy

– posiada orzeczenie lekarskie uzyskane w wyniku badania, które nie wykazało przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia samochodu

– złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii prawa jazdy

– zapłaciła należność za prawo jazdy

– dopełniała obowiązku zwrotu zagranicznego prawa jazdy, w przypadku starania się o polski dokument

Dodatkowo, o prawo jazdy mogą starać się osoby, które skończyły:

– 16 – lat dla kategorii A1, B1, T

– 18 – lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E

– 21 – lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E

(wyjątkiem jest żołnierz zasadniczej służby wojskowej posiadający prawo jazdy kategorii B; może on uzyskać prawo jazdy kategorii D lub D1 w wieku 19 lat)

 

Otrzymanie prawa jazdy kategorii C, C1, D oraz D1 wiąże się z tym, iż należy być już posiadaczem dokumentu z kategorią B. Natomiast w przypadku osób niepełnoletnich, uzyskanie prawa jazdy kategorii A1, B1 oraz T, wymaga dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Nasza Szkoła Jazdy „u Sławka” przypomina, iż prawa jazdy nie otrzymają osoby, na których ciąży zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także osoby, u których na podstawie badania psychologicznego i lekarskiego stwierdzono chorobę alkoholową lub aktywną formę uzależnienia od środków o podobnym działaniu. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, dokument może także wyszczególniać ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów, wynikające ze stanu zdrowia kierowcy.

Ostatnie wpisy